فصل اول :

اشتباه های رایج مربوط به حرف اضافه  

بعد از حروف اضافه اسم مصدر(فعل ing )

 بعد از افعال مشخصی فعل دوم  بصورت ing فرم می‏آید

موارد کاربرد اسم مصدر (gerund)

بعد یکسری از صفتها فعل بصورت اسم مصدر  می‏آید

بعد از عبارتهای زیر فعل بصورت اسم مصدر می‏آید

اشتباه‏های رایج مربوط به زمانها 

نحوه سئوالی کردن و منفی کردن برای زمان حال

بعد از فعلهای کمکی can, must فعل با مصدر بدون to می آید

اشتباه‏های تطابق زمانی

نقل قولها  

اشتباه های رایج مربوط به زمانها

گرامر wish

گرامر جمله های شرطی

تعریف زمانها

گرامر مربوط به مالکیتها

گرامر ضمایر تاکیدی و انعکاسی

گرامر as.. as  

گرامر صفتهای عالی و تفضیلی

Tag question

گرامر Either

گرامر Neither…nor

گرامر Both… and  

اشتباه رایج مربوط به اصطلاحات

گرامر وجه سببی

فصل دوم

حرف اضافه  

تمرینهای مختلف

نکات مهم در مورد -s یا –es

گرامر had better

فصل سوم

فعلهایی که حرف اضافه نمی گیرند . 108

حرف تعریف the

استفاده از مصدر بدون حرف اضافه to

تمرینهای مختلف

فصل چهارم

اشتباهات رایج در نحوه استفاده از قیود در جمله های انگلیسی

تمرینهای مختلف

افعال دو مفعولی

گرامر such  

فصل پنجم

تمرینهای مربوط به حرف اضافه

اشتباهای رایج مربوط به shall و will

استفاده نابجا از قیدها

استفاده از very much و too much   

استفاده از صفتهای نابجا

استفاده از older and elder  

استفاده از اسامی نابجا

استفاده s های جمع نابجا برای اسامی

استفاده نابجا از نقشهای گرامری  

افعال بی قاعده

افعال دو کلمه